انقلاب اسلامی:

....آقای خامنه ای احمدی نژاد را در سالهای 84 و 88 با تقلب تحمیل کرد، امسال هم می تواند همین کار را بکند، امکان مهار وضعیت را نیز دارد چون بنابر سوال، جامعه از پیش پذیرفته که از روی ناچاری به آقای هاشمی رفسنجانی رای بدهد و وقتی شما تا به این حد ناچار هستی، پس کسانی نیستید که جلوی نظام بایستید و به خامنه ای بگویید: "ارحل"(برو)....

 

 آقای رفسنجانی امروز، آقای رفسنجانی سال مرگ آقای خمینی نیست یعنی در آن موقعیت نیست، آقای خامنه ای هم در آن موقعیت نیست، آنوقت چنین دستگاه و بساطی وجود نداشت، بازنگری در قانون اساسی نیز نشده بود و در واقع آقای رهبر بنابر قانون اساسی اختیاری بر نیروهای مسلح (نظامی، سپاهی و انتظامی) نداشت و اگر آقای خمینی بر آنها اعمال حکم می کرد، بطور غیرقانونی زور بکار می برد ولی حالا همه اینها قانونا در اختیار رهبر است.

برو به آدرس