لیبرال دموکراسی:

تردیدی نیست که دولت چهاردهم با هر فردی که در رأس آن باشد، روزها و رویدادهای سرنوشت‌ساز رژیم در انتظارش است.

برو به آدرس