لیبرال دموکراسی:

چنانچه مناقشات روسیه با غرب حل بشود آیا روسیه و چین جمهوری اسلامی را از سنگرهای خود بیرون خواهند انداخت یا نه؛ زیرا هم‌چین و هم روسیه در کشورهای خود مشکلات جدی با اسلام‌گرایی دارند.

برو به آدرس