دو-ال:

تفاوت سعدی و حافظ از نگاه نیمایوشیج

متنی که در لینک می خوانید از مجموعه نامه های نیما است . تحت عنوان مجموعه حرفهای همسایه.

از تفاوت بین سعدی و حافظ پرسیدی؟ اگر این دو مطلب بر شما پوشیده باشد یقین بدانید همیشه پوشیده خواهد بود. زیرا این مطلب را در قسمت عمده‌اش با حس شدید خود باید درک کنید و مربوط به هیچگونه علم و روش تحقیقی نیست. من در چند کلمه، مقصود خود را می‌گنجانم و از راه لفظ و معنی، شعر این دو نفر را با هم تطبیق می‌کنم. خیلی آسان است......

 

برو به آدرس