لیبرال دموکراسی:

زمانی‌ که تاریخ حوادث این سال‌ها نوشته شود همان‌گونه که از شقاوت و سبعیت رژیم جمهوری اسلامی و ضایعات آن در منطقه خواهند نوشت متقابلاً از ضعف سیاست و اشتباهات خون‌بار آمریکا در منطقه یاد خواهند کرد.

برو به آدرس