لیبرال دموکراسی:

«ایران همه آن چیزی است که داریم»، پایه و محور اندیشه، رفتار و عملکرد داریوش همایون در طول زندگی بود؛ ایده‌ای که در طلب آزادی و دمکراسی برای ایران جای دارد

برو به آدرس