لیبرال دموکراسی:

نگذاریم هیئت حاکمه کنونی در تهران و مشاطه‌گرانش در اروپا و آمریکا جنبش انقلابی کنونی را که به نظر من هدفی جز دوباره ایرانی شدن ندارد، به سطح یک جدل میان دین‌داران و بی‌دینان تنزل دهند.

برو به آدرس