لیبرال دموکراسی:

شکی نیست که تخریب مخالفان و شخصیت‌هایی که عمری را در مبارزه علیه جمهوری اسلامی گذرانده و با ثبات قدم در راه رساندن ایران و ایرانی به دمکراسی مبارزه می‌کنند، از مواردی به شمار می‌رود که مصداق بارز برخورد هیستریک (عصبی و کینه‌توزانه) و تبلیغ یک آدرس کاملاً انحرافی است.

برو به آدرس