لیبرال دموکراسی:

تا زمانی که غرب تفاوت بین جمهوری اسلامی و ایران را درک نکند، خیمه‌شب‌بازی توافق و برجام ادامه خواهد داشت تا سرانجام ایران یا از درون با اعتراضات مردم منفجر شود و یا غرب به این نتیجه برسد که گزینه‌ای که مرتب سران حکومت اسلامی را با آن تهدید می‌کند، آخرین و تنها گزینه است!

برو به آدرس