لیبرال دموکراسی:

به گمان من بسیاری از روشنفکران چپ‌‌گرا و حتی غیر مارکسیست، مانند پرهام وقتی با فلسفه و ادبیات غرب روبه‌رو می‌شدند از هول حلیم در دیگ می‌افتادند. آنان نمی‌دانستند بر سر سفره غرب چه چیزی را انتخاب کنند و درنتیجه با قاطی کردن هگل و اشتراوس و مارکس و آرون دچار سوءهاضمه فکری می‌شدند.

برو به آدرس