لیبرال دموکراسی:

اگر با تمامیت ارضی، با نظام تمرکزگرا، با پرچم شیر و خورشید و زبان فارسی و ناسیونالیسم ایرانی مشکل‌دارید از خود مردم بترسید! واکنش حیرت‌انگیز شما به سلطنت‌طلبان و آن انگشت که به هالو رسید چیزی به‌جز اعتراف به این امر نیست که جایی در ایران و میان ایرانیان ندارید! شماها را مردم سال‌هاست که حذف کرده‌اند.

برو به آدرس