لیبرال دموکراسی:

گهگاه هم برای ناظران غربی و هم برای هواداران پرشور پادشاهی‌خواه خود بر زبان می‌آورد که ممکن است خود جمهوری‌خواهی را بر پادشاهی مشروطه ترجیح دهد، اما این مردم هستند که در یک رأی آزاد و منصفانه در مورد آینده‌شان تصمیم خواهند گرفت.

برو به آدرس