لیبرال دموکراسی:

امیدوار باشیم که در سال نو، مدعیان مردم از حکومت دیکتاتوری مذهبی حاکم تا رهبران خود خوانده فرنگ نشین، عقب بنشینند و زندگی مردم دلیر و فهمیده ایران را به خودشان بسپارند!

برو به آدرس