لیبرال دموکراسی:

حکومت بجای پاسخگویی، مثل همیشه دست به سرکوب وحشیانه والدین معترضی می‌زند که جگرگوشه‌های آن‌ها در مدارس نیز امنیت ندارند! ویدئویی که این روزها از کشیدن سر و موی یک مادر توسط یک مأمور حکومتی در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد، صحنه‌ی تکان‌دهنده‌ی دیگری از زندگی در یک نظام سمّی است.

برو به آدرس