لیبرال دموکراسی:

حضور فعال و آزاد آنان در عرصه‌های معماری- پزشکی و آموزش همگانی، از اقدامات حقوقی و اجتماعی است که زنان ایران در دوره پرافتخار و شکوهمند رضاشاه پهلوی به دست آوردند.

برو به آدرس