لیبرال دموکراسی:

مثالی تکرار‌ی‌تر از باور به وعده‌های غیرعقلانی خمینی و یا تصویرش بر ماه وجود ندارد! وقتی جرأت و شجاعت برای استفاده از عقل و خرد غایب است، همه این‌ها با تبلیغ و جنجال به انسان ترسو که می‌خواهد همرنگ جماعت باشد تا موردحمله قرار نگیرد، باورانده می‌شود.

برو به آدرس