لیبرال دموکراسی:

این جنبش خودجوش، سخنگو می‌خواهد. شخصی و گروهی، زبده و قابل‌اعتماد که با تماس با سیاستمداران کشورهای مختلف، با سازمان‌های جهانی، با سندیکا‌ها، با رسانه‌های دنیا، حمایت مستمرّ آن‌ها را از این جنبش انقلابی به دست آورد؛ و صدای زندانیان سیاسی ما را به گوش جهانیان برساند.

برو به آدرس