پیام ویدیویی جوانان انقلابی ایران:

پیام مهم گروە جوانان انقلابی ایران برای ملت ایران
 
هیچ شخص يا گروهی از جملە مجاهدین خلق و آقاى پهلوی اجازەی مصادرەی انقلاب ايران را نخواهد داشت  
 
درخواست از احزاب و اشخاص سياسى براى تشکیل شورا 
 

برو به آدرس