لیبرال دموکراسی:

قطار دراز آهنگ تاریخ شگرف ایران این مردم را آگاهانه و نیاگاه در خود می‌کشد و از آن‌ها مردمان دیگری بدر می‌آورد

برو به آدرس