لیبرال دموکراسی:

امروز شواهد نشان می‌دهد اگر فعالان سیاسی و مدنی هم خارج و هم داخل قادر نباشند خود را با انقلاب کنونی که آشکارا و از سرتاپا آزادی‌خواهانه و ملی و یکپارچه و ترقی‌خواهانه و در تداوم انقلاب مشروطه و برای تکمیل آن و غلبه بر گسست انقلاب مشروعه و جمهوری اسلامی به میدان آمده، تطبیق دهند، در بهترین حالت زودتر ازآنچه فکر می‌کنند به پایان خواهند رسید.

برو به آدرس