لیبرال دموکراسی:

به‌حساب آمدن به‌عنوان شهروند در جامعه‌ای که در آن حکمرانان درواقع خدمتگزاران مردم‌اند.

برو به آدرس