لیبرال دموکراسی:

حرکت جامعه بر اساس تجربیاتی که پیش‌تر پیام‌هایی گویا با حرکات و شعارهای مردم ارسال کرده بود، باکیفیت و صراحت و جسارتی تازه به‌سوی براندازی و سرنگونی رژیم گام برداشته و همه گروه‌های اجتماعی را فارغ از هرگونه تفاوت در برگرفته است.

برو به آدرس