لیبرال دموکراسی:

در ایران آینده، هر چیزی به‌جای خویش نیکو خواهد بود. در ایران آینده، اگر آزادی برای همه نباشد، برای هیچ‌کس نخواهد بود.

برو به آدرس