لیبرال دموکراسی:

جمهوری اسلامی تلویحاً می‌پذیرند که پس از نزدیک به نیم‌قرن حکومت، هنوز نتوانسته‌اند شوق مردم ایران را برای آزادی در یک جامعه کثرت‌گرا و متکی بر حقوق شهروندی از میان ببرند‌

برو به آدرس