لیبرال دموکراسی:

از سپیده رشنو، ندا آقاسلطان، نرگس محمدی، فروغ، سیمین بهبهانی، صدیقه دولت‌آبادی، قمر، طاهره، جهان‌ملک خاتون، مهستی گنجوی، شهرزاد قصه‌گو که پای جان هزار زن ایستاد... و هزاران هزار شخصیت شناخته و ناشناختهٔ دیگر

برو به آدرس