لیبرال دموکراسی:

دادخواهی اگرچه در خارج کشور پیش می‌رود اما در ایران به نتیجه نهایی خواهد رسید.

برو به آدرس