لیبرال دموکراسی:

عملکرد خشن، ضد ایرانی و غیرحقوقی جمهوری اسلامی، نشانگر ماهیت و وجود فاشیستی حاکمیتی است که چهار دهه پیش ایران را به اشغال درآورد و ایرانیان را به‌مثابه اسیران و غنائم انقلابی، از زندگی توأم با امنیت- رفاه و شادی محروم ساخت

برو به آدرس