راديو همبستگی:

منصور فرهنگ: "دوستان گرامی، بطوری که مطّلعيد، قرار است  ايرانيان روز چهارشنبه ۲۱ سپتامبراز ساعت يازده و نيم صبح تا سه بعد از ظهر در برابر ساختمان سازمان ملل در نيويورک تظاهرات داشته باشند، روزی که ابراهيِم رئيسی برای شرکت در جلسات مجمع عمومی در سازمان ملل خواهد بود. اگر صلاح ميدانيد لينک مصاحبه را برای علاقمندان بفرستيد."

برو به آدرس