لیبرال دموکراسی:

«هر نظام سیاسی با اغراق بیش‌ازحد در اصل اولیه‌اش فاسد می‌شود و سرانجام، فرومی‌ریزد.» به‌عبارت‌دیگر، دیکتاتوری بیش‌ازحد دیکتاتوری را از بین می‌برد. دموکراسی بیش‌ازحد آفت دموکراسی است.

برو به آدرس