لیبرال دموکراسی:

قائم‌مقام‌ در میان‌ اقدامات‌ سازنده‌ی‌ خود، به‌ ایجاد نظم‌ و ترتیب‌ در دربار و تعیین‌ جایگاه‌ هرکدام‌ از درباریان‌ و تنظیم‌ امور مالی‌ دربار پرداخت‌؛ اقداماتی که منجر به قتل‌اش در دربار سفله‌پرور قاجاریه شدند.

برو به آدرس