لیبرال دموکراسی:

سیستم فکری حکومت اسلامی با زیربنای خون و شمشیر و انحصارطلبی طایفه‌ای تاکنون به سود آن و علیه ایران و ایرانیان پاسخ داده است.

برو به آدرس