لیبرال دموکراسی:

كسانی درشگفتند كه ما به مشروطه این همه ارج می‌گذاریم و در كتاب‌های خود یاد آن می‌كنیم و هواداری می‌نماییم. باید دانست مشروطه بهترین شكل سررشته‌داری است. آخرین نتیجه اندیشه‌های نژاد آدمی است. در ایران چون معنی مشروطه را ندانسته‌اند، ارجش را هم نمی‌شناسند.

برو به آدرس