لیبرال دموکراسی:

سقراط مدافع احترام و پرستش خدایان بود و پیوسته تلاش می‌کرد خود را بشناسد و در اعماق خود کاوش کند، از آشکار ساختن عیوب خود در برابر دیگران ابایی نداشت و غالباً با گشاده‌رویی به آن‌ها می‌بالید.

برو به آدرس