لیبرال دموکراسی:

ایرانیان با پشت سر گذاشتن اولین تکانه‌های غرب مدرن که پیکره فرهنگ و زندگی‌شان را به تکاپو گرفته بود، در تلاشی واقع‌بینانه به بازخوانی ارزش‌ها، بازنگری اندیشه‌ها و بازپرداخت کنش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود دست‌زده و هم سو با تحول تمدنی که در تاریخ زیست انسانی پدید آمده بود، نخستین ایده‌های مدرن را در فرهنگ سنتی ایران و با نگاه انتقادی به گذشته، پایه‌گذاری کردند.

برو به آدرس