لیبرال دموکراسی:

جنتی گفت: «مردم می‌گویند به دلیل تورم نمی‌توانند بیش از یک وعده‌غذا در روز تهیه کنند. مشکل این در کجاست؟ یک وعده نعمت است چون مردمی وجود دارند که همین را هم نمی‌توانند. اصل در اسلام این است که هر سختی را برای حمایت از کسی که اسلام را از دشمناش حفظ می‌کند تحمل‌کنی».

برو به آدرس