لیبرال دموکراسی:

پس گذر از حکومت دینی موجود با هر راه و روشی که انجام گیرد، باید پس‌ازآن فوراً شرایط میدانی اظهارنظر ملت (انتخابات) فراهم شود تا ساختارها و نهادها و نمادهای حکومت تدوین و تنظیم و مشخص و به همه‌پرسی ملت گذاشته شود. ایران ابتدا باید با همکاری همه آزاد شود تا بعد نمایندگان منتخب ملت بتوانند درباره نوع ساختار حکومت تصمیم بگیرند، بسیاری از بحث‌ها و گفتگو‌ها و جدل‌ها و… مربوط به آن دوران است.

برو به آدرس