لیبرال دموکراسی:

اساس‌ فلسفی‌ دولت‌ مشروطه‌، نظریه‌ی‌ حقوق‌ طبیعی‌ بود كه‌ در قرن‌ هجدهم‌ از طرف‌ جان‌ لاك‌ در واكنش‌ به‌ اندیشه‌های‌ ماكیاوللی‌ و هابز كه‌ در خدمت‌ حكومت‌ مطلقه‌ بودند، عرضه‌ شد. در حقوق‌ طبیعی‌ این‌ امر مسلم‌ گرفته‌ می‌شود كه‌ هر انسانی‌ ذاتاً آزاد آفریده‌ شده‌ و هیچ‌ مرجعی‌ حق‌ ندارد كه‌ این‌ آزادی‌ را از بین‌ ببرد یا این‌ كه‌ در آن‌ دست‌ اندازی‌ كند؛ این‌ مسالة‌ اساسی‌ است‌ كه‌ دولت‌ را نماینده‌ی‌ ملت‌ و تبلور اقتدار جمعی‌ گردانیده‌ و زیر مجموعه‌های‌ آزادی‌ در تمامی‌ عرصه‌ها، برابری‌ و وجود قانونی‌ برای‌ استقرار نظم‌ در جامعه‌ی‌ انسانی‌ را به‌ وجود می‌آورد.

برو به آدرس