لیبرال دموکراسی:

مردم نمی خواهند و حکومت هر چه کمتر می تواند. ناخرسندی عمومی و آرزوی زندگی بهتر به پايه ای است که تنها با دهه پيش از پيروزی مشروطه خواهان قابل مقايسه است. ايرانيان امروز نيز مانند صدسال پيش و بيش از موقعيتهای انقلابی ديگر اين سده احساس می کنند که می توانند همه چيز داشته باشند و اين حکومت است که نمی گذارد به آنچه می خواهند و می توانند برسند. ايرانيان دو نسل پيش از ستمگری و فساد و حضور استعماری هرروزه در زندگی ملی بهم برآمده بودند.

برو به آدرس