لیبرال دموکراسی:

رویکرد مدرنیته به ایران سنتی به حدی عمیق و حیاتی بود که پایگان دینی را هم به تلاطم واداشت و آنان که گرفتار ظهور فرقه‌های تازه‌ای بودند و ماده‌ای از عرفی‌گرایی را در خود داشت، در بخش عمده‌ای از فرهنگ و ادبیات سیاسی تشیع ناچار از تحول و همسازی با تغییرات زمانه شدند؛ استمرار اندیشه‌های اولیه مدرن در ایران که در گسست معرفتی و جابجایی نظام دانایی جریان داشت، به دوره‌ای دیگر می‌رسد که در آن جوانه‌های نظام مشروطیت به بار نشسته، اما همچنان این نهال نوپا در ضعف و خلأ معرفتی گرفتار است.

برو به آدرس