لیبرال دموکراسی:

برای جمهوری اسلامی «مملکت» به معنی «میهن» اساساً وجود ندارد چنانکه حفظ سوریه و غزه را مهم‌تر از خوزستان و استان‌های ایران می‌داند! مردم را نیز نه «ملت» بلکه «امت» نیازمند به ولی و شبان می‌داند و به‌این‌ترتیب امنیت و رفاه نیز یعنی امنیت و برخورداری حاکمان و خادمان نظام برای انجام رسالتی که مشروعیت‌ خود را نه با حقانیت حقوقی بلکه با سرکوب و خون حفظ می‌کنند.

برو به آدرس