لیبرال دموکراسی:

رضاشاه نمی‌خواست اسلام را از بین ببرد؛ او می‌خواست اسلام را در جای خودش، یعنی به‌عنوان جزئی از ایران، قرار دهد؛ اما برای خمینی و همگنان او، اسلام کل است و ایران جزء.

برو به آدرس