لیبرال دموکراسی:

پوپولیست‌ها هم‌زمان به دوقطبی یا پولاریزه شدن جامعه و تشکیل دو صف «هوادار» و «غیرهوادار» و درنتیجه به تفرقه و پراکندگی دامن می‌زنند. این ویژگی به‌نوعی شبیه هواداری از تیم‌های فوتبال است!

برو به آدرس