لیبرال دموکراسی:

به این نتیجه رسیدم که باید تاریخ‌مان را از نو بخوانیم و بسنجیم، پذیرفتم که به‌نوعی خانه‌تکانی تاریخی محتاجیم، به نظرم رسید که فرضیات و گمان‌ها و جزمیات پیشین را وا باید گذاشت و شناخت هر کس را از نو با پیروی روش پیشنهادی دکارت بیاغازیم. او می‌گفت در جستجوی روش علمی، لازم دانستم که همه‌ی فرضیات پیشین را نادیده و نپذیرفته بگیرم و در همه‌چیز شک کنم، جز در پذیرفتن ذهنی شکاک. ما نیز در ارزیابی ذهن و زندگی هر کس باید، به گمانم، با این فرض شروع کنیم که هیچ‌چیز قابل‌اعتنا و اعتمادی درباره‌اش نمی‌دانیم، باید این فرض را بپذیریم که دانسته‌ها و شنیده‌های پیشین‌مان، شاید به‌قصد گمراهی‌مان بوده و تنها با ذهنی پالوده از رسوبات گذشته می‌توان به گرته‌ای از حقیقت دست یافت.

برو به آدرس