روخوانی توسطِ ناصر زراعتی:

مجموعۀ سه جلدیِ «شبهِ خاطرات» دربردارندۀ شرحِ حالِ گروهی از شخصیت هایِ ایرانِ معاصر است که دکتر علی بهزادی مدیرِ مجلۀ «سپید و سیاه» در طولِ فعالیتِ مطبوعاتی و کارهای سیاسی ـ اجتماعیِ خود در دهه هایِ اخیر، به شکل های گوناگون با آنان آشنا شده و اطلاعاتی از اقدامات، سرگذشت، آثار، روحیات و خدماتِ ایشان به دست آورده بوده است.

نویسنده علاوه بر اشاراتی به اوضاع و احوالِ زمانِ حیاتِ معرفیشوندگان، بخش هایی از کتاب را به شرح و بررسی برخی رویدادهایِ مهمِ تاریخِ معاصرِ ایران و نیز نقلِ خاطراتی از دورانِ زندگی و فعالیتِ مطبوعاتیِ خویش اختصاص داده است.

روخوانیِ این کتاب توسطِ ناصر زراعتی از اواخرِ سالِ ۲۰۱۵ در برنامۀ «کتابخوانیِ» رادیو سپهرِ شهرِ گوتنبرگِ سوئد آغاز شد و تا اواخرِ سالِ بعد (۲۰۱۶)، پس از درگذشتِ خسرو رحیمی و تعطیلیِ رادیو سپهر، در برنامۀ «کتابخوانی» رادیو پیام ادامه بافت.

پیشاپیش، بابتِ کیفیتِ نه چندان مطلوبِ صدا، پوزش میطلبیم.

>>> در یوتیوب بشنوید

برو به آدرس