لیبرال دموکراسی:

ناف جمهوری اسلامی و آخوندهایش را با دروغ بریده‌اند. نهادهای ظاهراً غیرمذهبی و نظامی‌شان نیز فقط پوشش‌شان متفاوت است وگرنه هدف‌شان جز برخورداری از موهبت‌های این جهان و آن جهان از باور و بلاهت مخاطبان ساده‌‌اندیش نیست.

برو به آدرس