لیبرال دموکراسی:

جمهوری اسلامی ازآنجاکه یک نظام ایدئولوژیک است، تمامی هستی را از پس شیشه کبود ایدئولوژی خود می‌نگرد و می‌پندارد که «فهرست آرزوها» تنها با اعلام و امضا واقعیت پیدا می‌کند.

برو به آدرس