لیبرال دموکراسی:

زبان از بیان این‌همه بی‌شرمی عاجز است؛ قلب از این وقیحان ولایت منزجر است؛ و خشم و خرد به انتظار روزهای دادخواهی و محاکمه آن‌ها نشسته  حتا اگر جنازه‌شان در قعر خاک و تاریخ دفن شده باشد!

برو به آدرس