لیبرال دموکراسی:

ماجرا به‌جایی کشید که دیدم اخیراً در ایران کتابی درباره‌ی داریوش همایون منتشرشده است؛ مجموعه‌ای از اسناد ساواک درباره‌ی وی که به‌هرحال در آن روزگار جزو دوستان رژیم به‌حساب می‌آمد. دو ثلث از متن این کتاب به مباشرت همایون در کودتای اندونزی اختصاص‌یافته است! مطلبی که لااقل همه‌ی مدعوین آن میهمانی، می‌دانند که یک شوخی ساده‌ی ساخته‌وپرداخته‌ی من بوده است. آن شب نه همایون و نه من، هیچ‌کدام نمی‌دانستیم که در همه‌ی جوامع ترمزهای بی‌دلیلی وجود دارند که از هیچ مکانیسم مشخصِ جامعه‌شناسانه‌ای اطاعت نمی‌کنند. عمل‌شان، عملی هرز مبتنی بر یک‌مشت تمایلات شخصی و گاه حتی بدون یک هدف مشخص است.

برو به آدرس