لیبرال دموکراسی:

و امروز، باز قاچاق بنزین و نفت و گاز با تمام نیرو ادامه دارد و اگر بخواهند قیمت بنزین را به ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس برسانند، باید آن را به ۲۴ هزار تومان برسانند! خط فقر خانوار در شهرهای کوچک از ۷ میلیون و در تهران از ۱۱ میلیون تومان عبور کرده است و با نرخ ۴۶ درصدی به‌پیش می‌تازد؛ نرخ دلار در حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان نوسان می‌کند؛ بدهی دولت به‌نظام بانکی ۵۲۸ هزار میلیارد و کل بدهی آن در حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ و سیاست کلان اقتصاد ملی و مدیریت نظام پولی کشور «#ff6600;">یکی داستانی است پُر آب چشم»!

برو به آدرس