لیبرال دموکراسی:

«سنجش انتقادی به تاختن به مراکز ستم ختم نمی‌شود. انتقاد واقعی و کارساز این است که کیفیت درونی زندگی زیر ستمی را که تحملش ناممکن است بیابی و عریان کنی؛ نشان دهی که حقیقتِ یک موقعیت تاریخی در چیست و چشم‌انداز آن کدام است؛ و این کاری است که از روشنفکر و تبلیغاتچی ساخته نیست، کار نویسنده است»؛ و به باورِ یوسف اسحاق‌پور کارِ #ff6600;">«بوف کور» بود که برگردان و رویه مخالف روشنگری، یعنی عقلانیت خوش‌بینانه و ترقی‌خواهانه دوران مدرن و قطعه شعر اصیل آن بود و «مغاکِ دهان‌گشوده شب، سیاهی ظلمت، نومیدی بیکرانِ بشریتی دست‌وپا زن در تنهایی و در برابر معنای وجود خویشتن».

برو به آدرس